Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0933 204 303

Chi tiết công nợ

Chi tiết công nợ hiện lịch sử giao dịch công nợ và thanh toán của khách hàng

Mở màn hình

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Báo cáo\Chi tiết công nợ

Xem báo cáo

Chọn 1 khách hàng, nhà cung cấp rồi nhấn lệnh Làm mới để xem báo cáo

Thuật ngữ Nợ/Có

Nợ ở đây có nghĩa rằng người khác (khách hàng, nhân viên ...) đang Nợ bạn

Có ở đây có nghĩa ràng bạn đang nợ người khác (đối tác, nhà cung cấp ...)

In biên bản đối chiếu công nợ

Khi cần in biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng, Nhấn lệnh "In biên bản"

Truy vấn ngược

Tại Chi tiết công nợ, Click đúp vào 1 dòng bất kỳ, sẽ mở ra chứng từ gốc để xem