Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 1800 9429

Danh mục kho

Danh mục kho liệt kê các kho trong hệ thống công ty, cửa hàng của quý khách

Thông tin cơ bản là những thông tin bắc buộc nhập vào

Thông tin nâng cao (thường để trống) dùng để dự phòng cho những nhu cầu đặc biệt có thể phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm của quý khách