Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 1800 9429

Danh sách phiếu nhập

Hiện danh sách các phiếu nhập, quý khách có thể xem lại, sửa hoặc xóa phiếu nhập

Menu: Cửa hàng, đại lý\Nghiệp vụ\Danh sách nhập

Để sửa, xóa phiếu quý khách chọn phiếu nhập cần sửa/ xóa rồi nhấn lệnh Sửa/ Xóa