Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Danh sách phiếu nhập

Hiện danh sách các phiếu nhập, quý khách có thể xem lại, sửa hoặc xóa phiếu nhập

Menu: Cửa hàng, đại lý\Nghiệp vụ\Danh sách nhập

Để sửa, xóa phiếu quý khách chọn phiếu nhập cần sửa/ xóa rồi nhấn lệnh Sửa/ Xóa