Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Lãi gộp

Lãi gộp cho biết doanh thu bán hàng, giá vốn và lãi gộp thu được theo từng khách hàng, hàng hóa, nhân viên, chứng từ

Mở màn hình

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Báo cáo\Lãi gộp

Xem báo cáo

Nhấn lệnh Làm mới để xem

Loại báo cáo: Phần mềm rất nhiều tiêu chí để tổng hợp báo cáo như khách hàng, hàng hóa, nhân viên, điểm thưởng và kết hợp các tiêu chi đó

Truy vấn ngược

Tại Lãi gộp nếu xem theo Loại báo cáo là: Chi tiết theo ngày, Hóa đơn, Chứng từ, quý khách chỉ cần click đúp vào 1 dòng, phần mềm sẽ mở Phiếu xuất hoặc nhập tương ứng để xem.