Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Nhập xuất tồn theo trị giá

Nhập xuất tồn theo trị giá cho biết số lượng và giá trị hàng hóa nhập xuất trong công ty. Dựa vào báo cáo có thể biết được biến động tài sản chính (hàng hóa) của công ty trong một khoản thời gian cụ thể

Mở màn hình

Tại menu chọn Cửa hàng\Đại lý\Tồn kho theo trị giá

Xem báo cáo

Nhấn lệnh "Làm mới" để xem báo cáo

Cập nhật giá vốn

Để tăng tốc độ tính toán, cuối mỗi tháng phần mềm sẽ chuyển số dư giá vốn sang tháng sau. Trong trường hợp bạn thay đổi dữ liệu của tháng trước thì cần phải cập nhật lại giá vốn để phần mềm tính giá vốn và lãi gộp chính xác

Bạn sửa dữ liệu tháng nào thì cập nhật lại giá vốn từ tháng đó đến tháng hiện tại.

Truy vấn ngược

Tại Tồn kho theo trị giá, click đúp 1 hàng hóa bất kỳ sẽ mở ra màn hình Thẻ kho (Sổ kho)