Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Chủng loại hàng hóa

Loại hàng hóa là cấp cao nhất trong việc quy hoạch hàng hóa.

Loại hàng hóa cho biết hàng hóa quản lý đích danh hay theo phương pháp bình quân cuối kỳ.

Tạo mới chủng loại hàng hóa

Có 3 cách để tạo mới chủng loại hàng hóa

- Cách 1: Thêm nhanh từ màn hình Hàng hóa, vật tư

- Cách 2: Thêm nhanh từ màn hình Nhóm hàng hóa

- Cách 3: Thêm trực tiếp tại màn hình này (Loại hàng hóa)

Bước 1: Mở màn hình danh mục Loại hàng hóa

Bước 2: Nhấn lệnh Thêm

Bước 3: Nhập các thông tin, sau đó nhấn lệnh Lưu

Chỉnh sửa chủng loại hàng hóa

Bước 1: Nhấn lệnh Sửa

Bước 2: Nhập các thông tin, sau đó nhấn lệnh Lưu

Quản lý đích danh là gì

Phần Mềm Táo Quân hỗ trợ các phương pháp tính giá trị tồn kho sau

- Bình quân cuối kỳ (mặc định)

- Nhập trước xuất trước

- Đích danh (chỉ áp dụng cho các mặt hàng có IMEI hoặc Serial)

- Đích danh kết hợp với Bình quân cuối kỳ (Các mặt hàng có IMEI/Serial thì quản lý đích danh, các mặt hàng còn lại quản lý Bình Quân Cuối Kỳ)