Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Phiếu chi

Thêm mới phiếu chi

Bước 1: Mở màn hình

Cách 1: Từ menu Cửa hàng đại lý\Nghiệp vụ\Phiếu chi

Cách 2: Từ Sơ đồ mua hàng, chọn bước Chi tiền

Bước 2: Nhập liệu và Lưu

Chọn khách hàng: 

Nhập số tiền cần chi và các thông tin khác

Sau khi lưu xong thì có thể in phiếu chi để ký tên và lưu hồ sơ

Để xem lại hoặc sửa xóa phiếu chi, quý khách vào mục Sổ quỹ