Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0933204303

Phiếu thu

Thu tiền hàng, thu tiền góp vốn, thu tiền lãi vay, thu tiền hoàn ứng ...

Tạo mới Phiếu Thu

Bước 1: Mở màn hình

- Cách 1: Từ menu chọn Cửa hàng, đại lý\Nghiệp vụ\Phiếu thu

- Cách 2: Từ Sơ đồ bán hàng, chọn Thu tiền

Bước 2: Nhập thông tin phiếu

Bước 3: Lưu và In phiếu

Sửa, xóa phiếu thu

Để xem lại hoặc sửa/xóa phiếu thu, quý khách vào mục Sổ quỹ