Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Phiếu thu

Thu tiền hàng, thu tiền góp vốn, thu tiền lãi vay, thu tiền hoàn ứng ...

Tạo mới Phiếu Thu

Bước 1: Mở màn hình

- Cách 1: Từ menu chọn Cửa hàng, đại lý\Nghiệp vụ\Phiếu thu

- Cách 2: Từ Sơ đồ bán hàng, chọn Thu tiền

Bước 2: Nhập thông tin phiếu

Bước 3: Lưu và In phiếu

Sửa, xóa phiếu thu

Để xem lại hoặc sửa/xóa phiếu thu, quý khách vào mục Sổ quỹ