Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Sổ quỹ

Sổ quỹ ghi nhận dòng tiền của doanh nghiệp. Số liệu được lấy từ phiếu thu, phiếu chi, và hóa đơn mua-bán-hàng thanh toán tiền mặt

Mở màn hình

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Báo cáo\Sổ quỹ

Xem báo cáo

Chọn các thông số cần xem như khoản thời gian, xem từng cửa hàng

Sau đó nhấn lệnh "Làm mới"

Sửa xóa phiếu thu chi

Chọn 1 dòng thu chi, nhấn lệnh Sửa/Xóa

Nếu lúc bấm sửa/xóa mà có thông báo này

Là vì một trong các lý do sau

Thời hạn sửa phiếu của bạn không đủ

- Ngày này đã bị khóa sổ