Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Sổ tổng hợp công nợ

Sổ tổng hợp công nợ ghi lại số dư nợ, phát sinh và số dư cuối kỳ của từng khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên hoặc đối tác

Mở màn hình

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Báo cáo\Sổ tổng hợp công nợ

Xem báo cáo

Nhấn lệnh Làm mới để xem báo cáo

Thuật ngữ Nợ/Có

- Nợ ở đây có nghĩa rằng người khác (khách hàng, nhân viên ...) đang Nợ bạn

- ở đây có nghĩa ràng bạn đang nợ người khác (đối tác, nhà cung cấp ...)

Truy vấn ngược

Tại sổ tổng hợp công nợ, Click đúp vào 1 khách hàng sẽ mở ra màn hình Chi tiết công nợ