Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Thẻ kho (sổ kho)

Thẻ kho (còn gọi là sổ kho) ghi nhận vòng đời của một sản phẩm hàng hóa.

Mở màn hình

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Kho hàng\Thẻ kho

Xem báo cáo

Chọn 1 hàng hóa, rồi nhấn lệnh Làm mới để xem báo cáo

Truy vấn ngược

Tại Thẻ kho, click đúp bấp bỳ 1 dòng nào sẽ mở chứng từ gốc (nhập, xuất, chuyển) để xem