Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0933204303

Tồn kho hiện hành

Tồn kho hiện hành cho biết số lượng hàng tồn của tất cả các kho

Mở màn hình

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Kho hàng\Tồn kho hiện hành

Xem báo cáo

Nhấn lệnh Làm mới để xem báo cáo