Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Tuổi tồn kho

Tuổi tồn kho cho biết số ngày tồn kho chi tiết từng lần nhập hàng của các hàng đang tồn kho. Tuổi tồn kho giúp bạn xác định được hàng nào khó bán, hàng nào dễ bán

Mở màn hình

Tại menu, chọn Cửa hàng, đại lý\Kho hàng\Tuổi tồn kho

Xem báo cáo

Nhấn lệnh Làm mới để xem báo cáo