Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Xác nhận nhập kho

Dùng để khóa phiếu và bắn IMEI sau khi nhập 

Để khóa phiếu/mở phiếu,

Bước 1: Mở màn hình Xác nhận nhập

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Nghiệp vụ\Xác nhận nhập

Bước 2: Chọn phiếu nhập cần khóa phiếu/ mở phiếu

Chọn phiếu nhập, sau đó click đúp (D-Click) hoặc nhấn lệnh "Sửa"

Bước 3:

- Bắn IMEI (nếu có): Click đúp vào dòng cần bắn IMEI

- Nhấn nút Khóa phiếu/ Mở phiếu