Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Xác nhận xuất kho

Dùng để bắn IMEI và khóa phiếu xuất kho

Bước 1: Mở màn hình Xác nhận xuất kho

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Nghiệp vụ\Xác nhận xuất kho

Bước 2: Chọn phiếu xuất cần khóa/mở phiếu

Chọn phiếu xuất, sau đó click đúp (D-Click) hoặc nhấn lệnh "Sửa"

Bước 3: Khóa phiếu

- Bắn IMEI (nếu có): Click đúp vào dòng cần bắn IMEI

- Nhấn nút Khóa phiếu/ Mở phiếu